แรงบันดาลใจให้แผนแม่บทที่อยู่อาศัยเปิดตัว

มีบ้านเรือนนับพันหลังที่สร้างขึ้นสำหรับคนยากจนในชุมแพซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นทั่วประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้แผนแม่บทที่อยู่อาศัยเปิดตัวในปีพ. ศ. 2560 ในแผนแม่บทที่ประมาณ 4 ล้านครัวเรือนที่อาศัยอยู่อย่างไม่สงบจะเพลิดเพลินกับบ้านที่ดีและมีชีวิตที่ดีโดย 2036 ทั้งสามหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบ้านจัดสรร

ได้แก่ CODI การเคหะแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดว่าโครงการ CODI จะจัดที่พักให้แก่ 1 ล้านคนที่น่าสงสาร ภายใต้โครงการนี้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำได้ซื้อบ้านผ่านเงินกู้ที่มีเงื่อนไขใจกว้างที่พวกเขาไม่เคยฝันถึงการได้รับจากธนาคารพาณิชย์ อ้างอิงจากหนังสือเกี่ยวกับชุมชนชุมชุมที่เผยแพร่โดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทยในช่วงแรกเริ่มต้นในปี 2546 มีจำนวน 30 หลังมูลค่ารวมประมาณ 4.3 ล้านบาท